Polsko–Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – ”Roboty? To łatwe!”

Rusza projekt Polsko–Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży pn. ”Roboty? To łatwe!”. To inicjatywa Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich przy współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych z Głogowa oraz Kamieniecko–Podolskim Koledżem Industrialnym z Kamieńca Podolskiego, realizowana przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekty z powodzeniem są realizowane wspólnie od 7 lat i przynoszą wymierne korzyści wychowawcze, patriotyczne i społeczne, działania takie wzmacniają partnerstwo publiczno – prawne.

W ramach działania 10 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie i 10 uczniów z Kamieniecko-Podolskiego Koledżu Industrialnego z Kamieńca Podolskiego w wieku 16-18 lat o kierunkach technicznych wraz z 3 opiekunami z Polski i 3 opiekunami z Ukrainy przeprowadzą dla 30 dzieci niepełnosprawnych w wieku 10-16 lat z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie warsztaty przybliżające zasady i budowę jednostek robotycznych. W ramach przygotowanych zajęć, uczniowie w polsko-ukraińskich grupach zbudują roboty z dziećmi niepełnosprawnymi. Uczniowie zorganizują interaktywne pokazy robotów oraz poprowadzą Roboolimpiadę. Dzieci niepełnosprawne wezmą udział w pokazach, zabawach i grach. Uczniowie będą asystentami dzieci w trakcie zabaw oraz ich przewodnikami w zakresie prostej obsługi sprzętu 3D. Opiekę merytoryczną będą stanowić nauczyciele przedmiotów zawodowych z Polski i Ukrainy oraz nauczyciele oligofrenopedagogiki. W ramach projektu uczniowie ukraińscy poznają Głogów oraz zwyczaje, kulturę i kuchnię typowych rodzin polskich. Nauczyciele ukraińscy zostaną zapoznani z dydaktyką nauczania mechatroniki i pneumatyki.

W ramach wycieczek uczniowie zaznajomią się z bogatym dziedzictwem kulturowym. Zaplanowane działania mają na celu: integrację młodzieży z Polski i Ukrainy, rozwijanie postawy otwartości i tolerancji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie i utrwalanie kontaktów przedstawicieli młodzieży obu krajów oraz partnerskiej współpracy polskich i ukraińskich szkół, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Projekt sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Znów wylecą do Izraela by rozwijać dialog międzykulturowy

Gra z historią” – pod takim hasłem rusza tegoroczna Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Polsko -Izraelskiej. Zadanie publiczne będzie realizowane w partnerstwie Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z Zespołem Szkół Politechnicznych w Głogowie oraz Makif Yud im. Alberta Einsteina w Rishon LeZion z Izraela przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach realizacji projektu weźmie udział 10 uczniów w wieku 16-19 lat z Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie (Polska) i 10 uczniów w wieku 16-19 lat z Makif Yud im. Alberta Einsteina w Rishon LeZion (Izrael) wraz z opiekunami będzie uczestniczyło w 7 – dniowej wymianie w Polsce i Izraelu w okresie lipiec grudzień 2017.
Głównym celem projektu będzie budowanie i wzmacnianie postawy otwartości i dialogu międzykulturowego. Zaplanowane działania będą miały na celu zagłębienie się w historię miast partnerskich tj. Głogowa i Rishon LeZion oraz poznanie innych miast regionu w sposób praktyczny i wielowymiarowy. Projekt ma na celu odkrycie żydowskiej historii Głogowa oraz początków istnienia Rishon LeZion przed uczestnikami projektu. Uczniowie zaprojektują i opracują graficznie i historycznie grę planszową pn. Gdzie została ukryta głogowska Tora?, dzięki tym działaniom uczestnicy najpierw odnajdą, wybiorą i opiszą interesujące miejsca i ludzi pochodzenia żydowskiego, a następnie zaznajomią dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i Domów Dziecka, a także lokalną społeczność i turystów z niezgłębioną jeszcze historią żydowskiego Głogowa. W projekt włączy się również Urząd Miejski w Głogowie, który obejmie patronat nad projektem. Oprócz Głogowa młodzież będzie mogła zapoznać się z urokiem i krajobrazem Dolnego Śląska, a w szczególności Sudetów, a także będzie miała okazję poznać polskie tradycje podczas odwiedzin skansenu w Ochli, gdzie zwiedzą stare chaty polskie i wezmą udział w warsztatach pieczenia chleba i robienia masła.
Będzie to już nasz 6 wspólny międzynarodowy projekt z Zespołem Szkół Politechnicznych w Głogowie, w tym po raz 4 we współpracy szkoły z Izraela. Cieszymy się bardzo, że nasza Fundacje może wspierać rozwój dialogu kulturowego uczniów z regionu Wzgórz Dalkowskich i być partnerem tak potrzebnych i ważnych projektów międzynarodowych.
Przedłużenie terminu naboru wniosków

Termin naboru wniosków do Programu Stypendialnego AGRAFKA 2017-18 zostaje przedłużony do 24.07.2017r. (poniedziałek).

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Zapraszamy do udziału w Programie uzdolnioną młodzież z terenu Wzgórz Dalkowskich (Gmina Polkowice, Gmina Gaworzyce, Gmina Radwanice, Gmina Jerzmanowa, Gmina Grębocice, Gmina Żukowice, Gmina Brzeźnica, Gmina Niegosławice, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Kożuchów, Gmina Szprotawa, Gmina Bytom Odrzański, Gmina Otyń) do udziału w kolejnej edycji Programu Stypendialnego AGRAFKA na rok szkolny/akademicki 2017/2018.

Zgłoszenia można złożyć osobiście lub wysyłać na adres:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko

Nominacje do programu mogą nadsyłać uczniowie gimnazjum, liceum i studenci (w wyjątkowych przypadkach uczniowie szkół podstawowych) wybitnie utalentowani w określonej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzących z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na swój rozwój.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę osiągnięcia (np. zwyciężone konkursy, olimpiady), sytuacja socjalno–bytowa (z uwzględnieniem dochodu za 2016r.) oraz pomysł na rozwój osobisty.

Więcej informacji udziela Bożena Skoczeń oraz Małgorzata Komar, pod numerem telefonu: 68 3888 431

 
Rusza kolejna edycja Programu Stypendialnego Agrafka 2017/2018

Bardzo miło jest nam poinformować, że rusza kolejna edycja Programu Stypendialnego AGRAFKA realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Zapraszamy do udziału w Programie uzdolnioną młodzież z terenu Wzgórz Dalkowskich (Gmina Polkowice, Gmina Gaworzyce, Gmina Radwanice, Gmina Jerzmanowa, Gmina Grębocice, Gmina Żukowice, Gmina Brzeźnica, Gmina Niegosławice, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Kożuchów, Gmina Szprotawa, Gmina Bytom Odrzański, Gmina Otyń) do udziału w kolejnej edycji Programu Stypendialnego AGRAFKA na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Termin nadesłania zgłoszeń trwa do 07 lipca 2017r.

Zgłoszenia można złożyć osobiście lub wysyłać na adres:
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko.

Nominacje do programu mogą nadsyłać uczniowie gimnazjum, liceum i studenci (w wyjątkowych przypadkach uczniowie szkół podstawowych) wybitnie utalentowani w określonej dziedzinie nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych, pochodzących z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na swój rozwój.

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę osiągnięcia (np. zwyciężone konkursy, olimpiady), sytuacja socjalno – bytowa (z uwzględnieniem dochodu za 2016r.) oraz pomysł na rozwój osobisty.

Więcej informacji udziela Bożena Skoczeń oraz Małgorzata Komar, pod numerem telefonu: 68 3888 431

Do pobrania:

 
Nawet 500 tys. zł wsparcia dla instytucji kultury lub gminy

Przygotowany został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydanie rozporządzenia ma na celu stworzenie sprawnego i efektywnego systemu wdrażania dla trzech typów operacji:

 1. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”,
 2. „Kształtowanie przestrzeni publicznej”,
 3. „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Pomoc w ramach tych typów operacji będzie mogła być przyznana na:

 • budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne,
 • kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • odnawianie lub poprawę zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne

Beneficjentem wsparcia może być gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wysokość pomocy (łącznie w ramach trzech typów operacji) nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej w ramach powyższego typu operacji wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych danej operacji. Operacje będą mogły być realizowane w gminach wiejskich lub w gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców lub w gminach miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

Operacje wybierane będą do realizacji na podstawie liczby uzyskanych punktów za spełnienie określonych w rozporządzeniu kryteriów wyboru (kryteria krajowe oraz kryteria regionalne).

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów wyboru to 32 punkty, w tym 12 punktów to punkty dotyczące specyfiki regionu, które stanowią ok. 40% wszystkich kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację ww. typów operacji został określony w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r., udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.

Harmonogram: www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020
Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach realizuje projekt „Własna firma – to się opłaca!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r.– sierpień 2018r.

REKRUTACJA TRWA! do wyczerpania miejsc.

DLA KOGO:
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:

 • wiek od 30 roku życia,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w jednym z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, złotoryjski,
 • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

CO OFERUJEMY !

 •   Bezzwrotne dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do 23.000,00  złotych

Wkład własny nie jest wymagany!

 • Wsparcie finansowe (pomostowe) do 1.300,00 zł na miesiąc, udzielane przez okres  do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.
 • Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  w tym, podstawy marketingu, przedsiębiorczości, prawo pracy, prawo podatkowe, handlowe. Dodatkowo -wyżywienie,  zwrot kosztów dojazdu.
 • Bezpłatne doradztwo indywidualne ( biznesowe i finansowe) – m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny) do pobrania na stronie projektu www.wlasnafirma-eudaj.pl w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:
Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach.
Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w Biurze Projektu Fundacji Eudajmonia: ulica Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Liczy się data wpływu.

plakat_eudajDo Formularza rekrutacyjnego należy załączyć:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • ważne zaświadczenie poświadczające status osoby bezrobotnej wydane przez Powiatowy Urząd Pracy nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego;
  lub
 • oświadczenie ( wystawione osobiście) potwierdzające status osoby nieaktywnej zawodowo.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem:  „Dokumenty rekrutacyjne do projektu  – „ Własna firma – to się opłaca!”. W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem” oraz podpis kandydata/ki.

Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: – dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.
Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e indywidualnie.

[1] Wiek uczestników projektu liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Więcej informacji: www.wlasnafirma-eudaj.pl

Zapraszam do kontaktu:
Koordynator Projektu – Marzena Szewczyk
Fundacja Eudajmonia
ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice
tel. 504 026 340 , (076) 753 91 39
Masz pomysł? Zdobądź finansowanie i popraw sytuację młodych!

Ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja” – zapraszamy na spotkanie informacyjne 8 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00

Innowacje społeczne to nowe metody rozwiązywania problemów społecznych. Wielu chce poprawiać świat, ale nieliczni korzystają z oferowanych możliwości rozwoju.
Czas, aby to zmienić: ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja”.

Proces inkubowania innowacji społecznych to rodzaj wsparcia zalążków nowych pomysłów, ich dopracowywanie, testowanie i upowszechnianie czy nawet włączanie do polityki. W ramach projektu grantowego pomysłodawcom udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant od 5 000 do 80 000 złotych. Zakładane jest rozwinięcie i przetestowanie sześćdziesięciu, a wdrożenie ośmiu najlepszych innowacji społecznych.

Innowacje społeczne zgłoszone do projektu „Akcja Inkubacja” muszą dotyczyć rozwiązań dotyczących przechodzenia z obszaru edukacji do zatrudnienia: z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej proponować działania wzmacniające relacje obu obszarów. Ich odbiorcami będą uczniowie, absolwenci poza rynkiem pracy chcący podnieść kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się i pracujący poniżej swoich kwalifikacji.

W związku z rozpoczęciem naboru do projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne!

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat innowacji społecznych i tego, jak zgłosić swój własny pomysł, który ma szansę być sfinansowany – zachęcamy do udziału w wydarzeniu, które odbędzie się we wtorek, 8 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00, w siedzibie Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich:

Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko
Powiat nowosolski, Woj. lubuskie
Sala konferencyjna (parter)

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o potwierdzenie swojej obecności poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@akcjainkubacja.pl  i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnika wraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 8 listopada.
Uczestnictwo w wydarzeniu i w samym projekcie „Akcja Inkubacja” jest bezpłatne. Liczba uczestników spotkania jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest realizowany przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
„5 minut ratuje życie” – Polsko-Ukraińska Rada Wymiana Młodzieży

Rusza projekt Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany młodzieży pn. ”5 minut ratuje życie”.To inicjatywa Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich przy współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych z Głogowa oraz Kamieniecko – Podolskim Koledżem Industrialnym z Kamieńca Podolskiego, realizowana przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Działania z powodzeniem są realizowane wspólnie od 6 lat i przynoszą wymierne korzyści wychowawcze, patriotyczne i społeczne, działania takie wzmacniają partnerstwo publiczno – prawne. Głównym tematem projektu jest wdrożenie w uczniach nawyku reakcji natychmiastowej pierwszej pomocy medycznej w sytuacji kryzysowej. Celem głównym jest wykształcenie w uczniach umiejętności praktycznych i predyspozycji społecznych, które pomogą im reagować w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych, związanych z sytuacją potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. W ramach wycieczek uczniowie zapoznają się z historią i kulturą regionu oraz pracą ratowników medycznych. Zaplanowane działania mają na celu: integrację młodzieży z Polski i Ukrainy, rozwijanie postawy otwartości i tolerancji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie i utrwalanie kontaktów przedstawicieli młodzieży obu krajów oraz partnerskiej współpracy polskich i ukraińskich szkół, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Projekt sfinansowany ze środków Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

  logo_purwm_wspolneWyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada
za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 

 
Trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse 2016!

Zależy Ci, aby młody człowiek z małej miejscowości nauczył się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Zaproś młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości!

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 r.

Zapraszamy do aplikowania w Programie „Równać Szanse”

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r.
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki zapraszamy do kontaktu poprzez stronę
http://www.siz.poznan.pl/regionalny-konkurs-grantowy-2016/
Wspieramy szkoły w dożywianiu dzieci i młodzieży na Wzgórzach Dalkowskich

W dniu 25 sierpnia 2016r. Zarząd Fundacji ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” podpisał umowę o współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Celem współpracy jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wynajdowanie instytucji, do których uczęszczają dzieci potrzebujące pomocy żywnościowej oraz finansowanie posiłków w tychże instytucjach, tzw. Program pilotażowy Pajacyk. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ofiary patologii życia rodzinnego, ze środowisk zaniedbanych lub innych przyczyn powodujący wykluczenie społeczne.

NEWS_Logo_PAH_aaa

fpwd_l